حفظ ارتباط موثر مشتریان در نوروز – بلاگمنبع: https://sms.ir/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2/