قطع شدن موقت شماره های تبلیغاتی و غیرخدماتی تا شنبه

امکانات سامانه پیامک


قطع شدن موقت شماره های تبلیغاتی و غیرخدماتی تا شنبه


1402/12/10

کاربر گرامی، به دلیل ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی، از امروز تا شنبه امکان ارسال پیام از خطوط غیر خدماتی و ØªØ¨Ù„یغاتی وجود نخواهد داشت. با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=161