مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال

در نتیجه پیامهایی که رسیده به مخابرات هستند معمولا مشکل خاصی نداشته و ارسال خواهند شد به لحاظ زمانی هم پیامها در صف مخابرات نوبت دهی می شوند و بترتیب نوبت، ارسال خواهند شد. 2- و سپس از اپراتور به مخابرات (همراه اول و ایرانسل)