افزودن سیستم مکانیزه ارتباط با مشتریان از طریق تیکت (Ticket)
امکانات سامانه پیامک
سیستم مکانیزه ارتباط با مشتریان از طریق تیکت (Ticket) به سامانه اضافه گردیده و زین پس برای ارتباط می توانید از این بخش هم استفاده نمایید


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=28


افزودن سیستم مکانیزه ارتباط با مشتریان از طریق تیکت (Ticket)


1393/11/09