افزایش هزینه ارسال پیامک 1403
ویژگی های سامانه پیامکی


افزایش هزینه ارسال پیامک 1403


1403/01/28

مشتری عزیز

خوش آمدی،

احتراماً تقاضا می شود به استناد قانون بودجه سال 1403 هجری قمری مصوب 1/1/1403 ق.
عوارض ارسال هر گونه پیامک از 30 افزایش ریال به 40 ریال (10 ریال افزایش موضوع ماده 72 قانون جوانان).

با تشکر از همکاری شما

منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=163