افزایش قیمت پیامک از طرف مخابرات

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=16

نظر به اعلام مخابرات مبنی بر افزایش قیمت پیامک، از امروز قیمت پیامک با25 ریال افزایش محاسبه می گردد


افزایش قیمت پیامک از طرف مخابرات


1393/10/09همچنین شرکت در راستای مشتری مداری ، با کاهش حاشیه سود خود ، سعی در کمترین تغییر در افزایش تعرفه را دارد.


امکانات سامانه پیامک