خطوط اختصاصی

خطوط اختصاصی 1000  قیمت خطوط اختصاصی 1000 
# نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
1  1000XXxXXXXXXX 14 18,500  32,000 - - - -
2 1000XXXXXXXXX 13 40,000 85,000 - - - -
3 1000XXXXXXXX 12 90,000 170,000 - - - -
4 1000xXXXXXX 11 175,000 295,000 - - - -
5 1000XXXXXX 10 245,000 490,000 - - - -
6 1000xXXXX 9 345,000 590,000 - - - -
7 1000XXXX 8 440,000 785,000 - - - -
8 1000XXX 7 3,650,000 -
9 1000XX 6 6,200,000 -
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد

به کلیه خطوط 10 درصد تخفیف تعلق میگیرد

خطوط اختصاصی 3000  قیمت خطوط اختصاصی 3000 
#  نمونه شماره  تعداد ارقام  سفارشی غیرسفارشی نمایندگان ویژه
1 3000XXXXXXXXXX 14 20,000 17000 -
2 3000XXXXXXXXX 12 100,000 90000 -
3 3000XXXXXX 10 110,000 100000 -
4 3000XXXXX 9 استعلام شود استعلام شود -
5 3000XXXX 8 استعلام شود استعلام شود -
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد

 

خطوط اختصاصی 2000  قیمت خطوط اختصاصی 2000 
#  ارقام کاربران نمایندگان
 غیر سفارشی  سفارشی غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند غیر رند نیمه رند رند
1 12 230,000 280,000 330,000 380,000 - - - -
2 10 440,000 540,000 740,000 1,040,000 - - - -
3 9 750,000 850,000 1,050,000 1,550,000 - - - -
4 8 1,260,000 1,460,000 1,660,000 2,560,000 - - - -
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد -

 

خطوط اختصاصی 021  قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت 
 #  نمونه شماره  تعداد ارقام  کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
1 021XXXXXXXX 8 120,000 - -
2 021XXXXX 5 570,000 - -
3 021XXXX 4 690,000 - -
تعرفه شمارهای بالا به  تومان  می باشد
 
قیمت خطوط اختصاصی خط 5000
 
 
  نمونه شماره نعداد ارقام سفارشی غیرسفارشی
1 50001000xxxxxxx 15 10000 8500 
2 50001000xxxxxx 14 16000 14000
3 50001000xxxxx 13 40000 33000
4 50001000xxxx 12 100000 70000
5 50001000xxx 11 180000 165000
6 50001000xx 10 215000 185000
7 50001000x 9 250000 230000
         
تعرفه شماره های بالا به تومان م باشد